KİşİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİrketi (Eleks veya “şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.  

İşbu aydınlatma metniyle Eleks ile iş ilişkiniz çerçevesinde işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

şirket Unvanı        : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No              : 0331003193800012

İletişim Adresi       : şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul

Telefon No            : 05337623419

E-Posta adresi       : kvkk@eleksyangin.com

KEP Adresi             : eleksltd@hs02.kep.tr

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik;  Adı Soyadı, TC Kimlik No,

İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, Telefon No, İletişim Adresi,

Finans; Borç Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri,

Müşteri İletişim Bilgileri; Çek Bilgileri, Fatura, Senet,

şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir.

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sürecinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Eleks’e iş ilişkisi kapsamında verdiğiniz kişisel verileriniz;

 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilere,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi için şirkette yer alan diğer birimlere,
 • Tedarikçilere (kargo, kurye, posta)
 • İletişim faaliyetlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içi bilişim firmalarına,
 • şube ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara,
 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara,

paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Eleks tarafından; otomatik ve otomatik olmayan yollarla ELEKS ile iş ilişkiniz kapsamında elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenecektir.

İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle yada  www.eleksyangin.com  adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ Kİşİ BAşVURU FORMU’ nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

Form gönderilecek adres: kvkk@eleksyangin.com